SAP PRODUKT-/ModulBERATUNG

SIRT SYSTEM INTEGRATION CONSULTING

Wir bieten ihnen zu folgenden SAP Produkten und Modulen Beratungsleistungen an

  • SAP PI/PO (Process Integration/Process Orchestration)
  • SAP CPI (Cloud Process Integration)/SAP Integration Suite
  • SAP B2B AddOn / Seeburger EDI Adapter für SAP PI
  • SAP BPM (Business Process Management) / SAP Workflow
  • SAP BC (Business Connector)
  • SAP J2EE Server
  • SAP BASIS